Dony Menezes

President


Dr. Pritam Sharma

Vice President


Ganesh Nayak

General Secretary


Dijaraj Nair

Joint Secretary


Anand Prabhu

Treasurer


Dr. Shailesh Shenoy

Member


Gaurav Prabhu

Member


Raheem Teekay

Member


Reny Dsilva

Member


Venu Vinod

Member


Zahir Manipady

Member


X